عوامل مؤثر بر استحکام رابطه ادراک شده در اجرای بازاریابی رابطه‌مند توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران: مطالعه موردی