عملکرد نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کاربران رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور قم

3 آزاد اسلامی واحد عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه همدان

4 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری همدان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جستجو به نشانی اینترنتی توسط کاربران رشته‌های موضوعی گروه‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در بین کارشناسان استانداری همدان و همچنین مقایسه میزان حضور کلیدواژه‌های مورد جستجو در نشانی اینترنتی وب‌سایت‌های گروه‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد می‌پردازد.
روش: جامعه آماری این پژوهش90 نفر از کارشناسان خبره استانداری همدان در سه گروه فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد هستند که در حال انجام پروژه‌های تحقیقاتی و گزارش‌های آماری بودند آنان با استفاده از قسمت جستجوی پیشرفته موتورکاوش گوگل، کلیدواژه‌های (یک و چندواژه‌ای) مورد نظر خود را  در قسمت نشانی اینترنتی صفحات وب جستجو کردند و میزان ربط نتایج بازیابی‌شده را در  سیاه‌های وارسی که به همین منظور تهیه شده بود، تعیین نمودند. برای دسته‌بندی و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد با افزایش تعداد کلیدواژه‌های مورد جستجو میزان هم‌خوانی نشانی اینترنتی کاهش می‌یابد و موتورهای کاوش با افزایش وزن‌دهی به کلیدواژه‌های موجود در نشانی اینترنتی می‌توانند نتایج مرتبط‌تری را  رتبه‌بندی کرده و در اختیار کاربران قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عاصمی، عاصفه، زال‌زاده، ابراهیم (1389). سیستم‌های اطلاعاتی با تاکید بر سیستم‌های کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی، تهران: کتابدار.

علامی، پریسا(زود آﻳﻨﺪ ) (1391).ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﻮان و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻣﻴﺰان رﺑﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮ در دو حوزه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزﯼ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ . ﻋﻠﻮم وﻓﻨﺎورﻱ اﻃﻼ ﻋﺎت. دﺳﺘﺮﺳﻲ در:10/10/ 1391

 http;;//Jist.irandoc.ac.ir

علیجانی، رحیم. (1381). “ مقایسه شش موتور جستجوی اینترنت در پاسخگویی به سوالات مرجع عمومی.” پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

طیبی عراقی، فرزانه. (1382)“ مقایسه ده موتور جستجوی اینترنت در پاسخ‌دهی به سوالات مرجع تخصصی رشته علوم تربیتی.” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

فتاحی، رحمت الله(1385). شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در موتورهای کاوش. مطالعات تربیتی و روا نشناسی، 7 (1)31-52.

فتاحی، رحمت الله ;رحیمی، ماریه (1386).جای خالی واژگان عمومی در اصطلاح نامه‌ها : نگاهی به دشواریهای تحقق ربط و دقت در بازیابی اطلاعات با استفاده از زبان کنترل شد همایش ملی اصطلاح نامه. قم. 1386

میدو، چارلز تی؛ بویس، برت آر؛ کرفت، دونالد اچ؛ باری، کارول (1390). نظام‌های بازیابی اطلاعات متنی. ترجمه نجلا حریری. انتشارات چاپار.

ورساد، وب (2006) . “بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو.” بازیابی در 2 اردیبهشت 1388 از

هسی- ئی، اینگرید (1382) اینترنت: سازماندهی و جستجو ترجمه قاسم آزادی. فصلنامه اطلاعرسانی دوره 18(3و4) 103-94: .

Fattahi Rahmatollah, Concepción S. WilsonFletcher T. H. Cole: An alternative approach to natural language query expansion in search engines: Text analysis of non-topical terms in Web documents. Inf. Process. Manage. 44(4): 1503-1516 (2008)Concepción S. Wilson&Fletcher Cole. Information Processing and Management 44 (2008) 1503–1516.

SEO Articles.( 2004).  Keyword and keyphrases importance. Retrieved November 18, 2008,  from:http://www.mdpromo.biz/seo/articles/keyword_and_keyphrases_importance.php
committee.( 2008) .Importance of Keywords in URLs and Search Engine Ranking.Search Engine Journal. Retrieved march 21,2008, from: http://www.searchenginejournal.com/importance-of-keywords-in-urls-and-search-engine-ranking/1019/.

Kang, In-Ho, and Gil Chang Kim. (2004) . Integration of multiple evidences based on a query type for web search. Information Processing & Management40 no. 3 (may 2004): 459-478 . Lawrence, Steve …[et. al].(2001) . Persistence of Web References in Scientific Research.Computer Magazine, 34(2) ,26-31.

Gardne, James ( 2007). Best practice for good urlstracture. Retrieved March 2008, 2  From : http://jimmyg.org/2012/11/11/best-practice-for-good-url-structures.

Greg, R Review of HotBot (Inktomi). (2004). Available: http://www.searchengineshowdown.com/features/hotbot/ (accessed٩ Feb 2008 ). Kan, min-yen;

Shin, L- K, and D- R Karger.2004 Using urls and table layout for web classification tasks .Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web 2004.

Web position . (2008).  Retrieved January 2, 2008 from http://en.kioskea.net/web/referencement.php3.

Weideman, Melius, &CorrieStrumpfer (2004).The effect of search engine keyword choice and demographic features on Internet searching success.Information Technology and Libraries 23 (2) 58-65 .

Yoshikiyo, Kato, and KurohashiSadao. (2008). " Classifying information sender of web documents." Internet Research ,18 (2) 191-203 .