بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاپی، احمد [1] عضو هیات علمی دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پاک نژاد، آزاد [1]
 • پالیزوانی، سعیده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پورنقی، رویا [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • پوش، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • داداشی، بنفشه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران
 • دانش، فرشید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • دلیلی صالح، ملیحه [1] رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور مشهد

ر

ز

 • زارع، امین [1] استادیار گروه علم‌اطلاعات‌و‌دانش‌شناسی دانشگاه رازی
 • زارع، امین [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
 • زارعی، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • زارعی، عاطفه [1] آزاد اسلامی واحد عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه همدان
 • زارعی، عاطفه [1] استادیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • زارعی، عاطفه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • زارعی، میترا [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلام، کتابدار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارعی، هاجر [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • زمانی‌راد، نسترن [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

س

 • ساجدی، محمد [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و مدارک علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • ساجدی، محمد [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و مدارک علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • سیادت، سیدعلی [1]
 • سبحانی نژاد، مهدی [1] دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
 • سیدعلوی، سیدمحمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • سعیدی، ژیلا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم‌اطلاعات‌و‌دانش‌شناسی دانشگاه رازی
 • سعیدی، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مسئول بخش اسناد کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سعیدی‏زاده، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سلطان‏ آبادی، هلیا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • سلیمانی، ناهید [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه اصفهان،| مسئول کتابخانه شهید منتظری، استان چهارمحال و بختیاری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
 • سموعی، راحله [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • سهراب زاده، سارا [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

ش

ص

ض

 • ضیایی، ثریا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

ط

ع

غ

ف

 • فرد اصفهانی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه ازاد اسلامی- واحد تهران شمال
 • فرهودی، فائزه [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • فیضی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان
 • فهیم نیا، فاطمه [1] دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ق

ک

گ

ل

 • لطیفی، سعید [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

م

ن

ه

ی