نویسنده = علیپور حافظی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با پایگاه گوگل اسکالر

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 61-78

مرضیه آتشکار؛ مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی