نویسنده = نادری خراجی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، بهار 1391

احمد شعبانی؛ منصوره طباخان؛ اشرف السادات بزرگی؛ فاطمه نادری خراجی