نویسنده = جهانگیری، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران

دوره 1، شماره 2، بهار 1391

محمد حسن زاده؛ داوود کریم¬زادگان مقدم؛ نرگس جهانگیری