نویسنده = آزادى احمدآبادى، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. بازاریابی اطلاعات و بررسی نظام های قیمت گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391

قاسم آزادى احمدآبادى؛ اکرم آزادى احمدآبادى