دوره و شماره: دوره 4، 1 و 2 - شماره پیاپی 13، بهار 1394، صفحه 1-104 
6. شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در استان البرز

صفحه 51-62

فاطمه نادری؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ احمد شاه‌بیگ