دوره و شماره: دوره 5، 1,2 - شماره پیاپی 17، بهار 1395 
4. ارزیابی وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کاربران

صفحه 37-52

فهیمه باب الحوائجی؛ ساینا هراتی زاده؛ شهرزاد طاهری لطفی