دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1391 
6. شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان

رقیه رضایى آدریانى؛ احمد شعبانى؛ محمدرضا عابدى؛ فاطمه نادرى خراجى