دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 1-102 
3. بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 17-34

حسن اشرفی‌ریزی؛ امیر رمضانی؛ حامد آقاجانی؛ زهرا کاظم‌پور