دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-102