همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

دکتر فاطمه نوشین فرد

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهزان

f.nooshinfard@gmail.com
09123787094

ویراستار ادبی

خانم فرنوش رقابی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مسئول گروه سفارشات و سازماندهی کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف

freghabi@gmail.com