نظام ها و خدمات اطلاعاتی (ISS) - فرایند پذیرش مقالات