کلیدواژه‌ها = بازیابی محتوایی تصاویر
میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image

دوره 5، 3,4، آذر 1395، صفحه 33-42

علی جلالی دیزجی؛ رضا خالقی؛ مهدی طاهری