میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه علم اطلاعات و دانش دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطیائی

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطیائی

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش، تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی محتوامحور تصاویر است.
روش شناسی: روش‌ پژوهش شبه آزمایشی است، جامعه پژوهش، تصاویر پایگاه‌های دو موتور کاوش بینگ و گوگل،‌ و نمونه شامل جستجوی 15 تصویر منتخب در هر موتور کاوش است. همه منابع بازیابی شده با جستجوی محتوا‌محور گردآوری شده و جامعیت و مانعیت نتایج هر موتور کاوش با فرمول ربط محاسبه و میانگین درصد‌ها به‌دست آمده است. فرضیه‌های پژوهش با آزمون‌ یومن ویتنی بررسی شده‌اند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می دهد جامعیت گوگل با % 73/88 دارای رتبه‌ی بالاتری در میزان بازیابی نسبت به موتور کاوش بینگ با جامعیت % 86/20 است. اما موتور کاوش بینگ با % 86/96 مانعیت، رتبه‌ی بالاتری در میزان دقت نسبت به موتور کاوش گوگل با %80/94 داشته است. بین میزان جامعیت دو موتور کاوش، تفاوت معناداری با اطمینان 95% وجود دارد اما بین میزان مانعیت آنها تفاوت معناداری موجود نیست.

کلیدواژه‌ها