اینترنت و سلامت حیوانات خانگی: مطالعۀ موردی رفتار اطلاع‌یابی سلامت آنلاین صاحبان حیوانات‌خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات،گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: اینترنت به یک منبع مهم اطلاعات سلامت تبدیل شده است و به طور بالقوه مزایای بسیاری برای سلامت انسان‌ها و حیوانات ارائه می‌کند. افرادی که به حیوانات خود احساس وابستگی، مسئولیت‌پذیری و علاقه دارند در جستجوی اطلاعاتی دربارۀ نگهداری و حفظ سلامت آنها هستند. از این رو، این پژوهش به دنبال ارزیابی رفتار اطلاع‌یابی صاحبان حیوانات خانگی در جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت حیوانات خانگی است.
روش پژوهش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر چگونگی گرداوری دادههای مورد نیاز، از نوع پژوهش پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامۀ رفتار اطلاع‌یابی سلامت حیوانات خانگی، برگرفته از پرسشنامه کوگان و دیگران (2012) است که از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. واحد مطالعه در پژوهش حاضر به صورت هدفمند، یک درمانگاه دامپزشکی در مرکز شهر تهران است که با مشارکت مراجعه‌کننده‌های آن درمانگاه در محدودۀ زمانی مشخص صورت پذیرفت. نمونه‌ای تصادفی شامل 311 نفر از صاحبان حیوانات خانگی مراجعه کننده به درمانگاه به پرسشنامۀ محقق ساختۀ رفتار اطلاع‌یابی سلامت حیوانات خانگی در اینترنت پاسخ دادند.
یافته‌ها: اکثر مراجعان از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت حیوان خانگی خود، از جمله مسائل رفتاری و تربیتی (80 درصد)، نوع تغذیه و رژیم غذایی (68درصد) و حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها (67 درصد)، استفاده می‌کنند. آنها اینترنت را منبعی مکمل در کنار دامپزشک می‌دانند و حدود بیش از 80 درصد از صاحبان حیوانات خانگی برای ارزیابی صحت اطلاعاتی که یافته‌اند با دامپزشک مشورت می‌کنند. حدود 60 درصد از آنها موافق بودند که اطلاعات سلامت حیوانات در اینترنت بر درک‌شان از وضعیت سلامت حیوان خانگی، افزایش توانایی در گفتگو با دامپزشک، و تصمیم‌گیری بهتر دربارۀ سلامت حیوان خانگی تأثیر داشته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به رفتار اطلاع‌یابی سلامت صاحبان حیوانات‌خانگی در اینترنت و تاثیر آن در خدمات دامپزشکی توصیه‌هایی از جمله تشویق به همکاری میان کتابداران با جامعه دامپزشکان برای طراحی خدمات اطلاعاتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها