رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس مدل اطلاع‌جویی غیر‌خطی فاستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز و کتابدار کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا و کارمند نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی رفتار اطلاع‌جویی پژوهشگران بین‌رشته‌ای و تک‌رشته‌‌ای حاضر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس مدل غیر‌خطی فاستر به ­عنوان رویکردی جدید (و در تقابل با مدل­های پیشین)‌ است.
روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته، بر مبنای معیارهای موجود در پایان­نامه فاستر (2003)، طراحی و بر روی نمونه­ای 110 نفری به صورت تصادفی اجرا شد که حاصل کار بازگشت 105 پرسشنامه بود. داده‌های موجود با استفاده از آزمون یومن ویتنی تحلیل گردید.
یافته‌ها: میزان مطابقت رفتار اطلاع­یابی پژوهشگران بین‌رشته‌ای و تک‌رشته‌‌ای با مدل غیر‌خطی فاستر دارای سطوح متفاوتی در کلیت و همچنین در فرایندهای سه‌گانه و بافت بود. همچنین آزمون فرضیه نیز نشان دهنده تفاوت معناداری در میزان مطابقت رفتار اطلاع‌یابی دو گروه عمده پژوهشگران مورد بررسی با مدل مذکور بود.
نتیجه­گیری: لزوم بازنگری در این مدل به‌ویژه در تعیین میزان وزن و اهمیت هر یک از فرایندهای سه‌گانه و بافت در مدل‌سازی فرآیند اطلاع‌یابی ضروری است.

کلیدواژه‌ها