سنجش اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف:  هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درون و برون­سازمانی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر شیراز است.
روش پژوهش: پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی شیراز (195 نفر) بوده که به علت محدودیت جامعه، نمونه­گیری صورت نگرفت و تمامی این افراد به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل یافته­ها با استفاده از نرم­افزارSPSS16  و آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است.
یافته­های پژوهش: در مجموع، می­توان چنین بیان نمود که از میان موارد بیان شده، تشویق به خلق و نوآوری، فرصت دهی برای بروز افکار نو، وجود محیط کاری امن و در نهایت، جو اعتماد همکاری بیشترین حد متوسط را به خود اختصاص داده بودند و حدود 12 درصد از پاسخ­گویان فرهنگ سازمانی اشتراک دانش را مناسب و 48 درصد تا حدودی مناسب ارزیابی کردند.
نتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش درون و برون­سازمانی رابطه معنادار قطعی دارد.

کلیدواژه‌ها