سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران با استفاده از مدل لیب کوآل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و شناسایی مولفه‌هایی از خدمت است که در این کتابخانه نیازمند ارتقاء و بهبود می‌باشند.
روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی و روش پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. از جامعه 31000 نفری دانشگاه تهران، 205 نفر نمونه انتخاب شدند. از ابزار لیب کوآل برای سنجش سطوح مختلف ادراکات کاربران از کیفیت خدمات کتابخانه استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داده در مولفه اثر خدمت، سطح خدمت دریافتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بالاتر از سطح حداقل انتظار کاربران بوده است که نشان دهنده رضایت کاربران در این مولفه می­باشد. در دو مولفه کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان نیز سطح خدمت دریافتی در کتابخانه مورد مطالعه بالاتر از سطح حداقل انتظار کاربران بوده که نشان دهنده رضایت کاربران در این مولفه‌ها است. در مولفه اثر خدمت، سطح حداقل انتظارات برای همه‌ی گروه‌های کاربری کتابخانه برآورده شده است. خدمات ارائه شده در مولفه کنترل اطلاعات، برای دانشجویان کارشناسی از سطح حداقل انتظارشان پایین‌تر بوده و ابراز نارضایتی کرده­اند. خدمات ارائه شده در مورد مولفه کتابخانه به عنوان مکان برای دانشجویان دکتری در حد سطح حداقل انتظارشان بوده و به نوعی مطالباتی دارند. سطح خدمات دریافتی برای همه‌ی گروه‌های کاربری، در هر سه مولفه، تا سطح حداکثری مورد انتظار فاصله دارد.
اصالت پژوهش: به دلیل کاربرد لیب کوال در سنجش شکاف موجود بین سطوح ادراکات کاربران و تعیین نقاط ضعف و قوت کتابخانه در سه مولفه خدمت اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها