مدل‌ها و الگوهای سنجش و اندازه‌گیری سرانه مطالعه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور شناسایی و تحلیل استانداردها، معیارها و شاخص‌های سنجش و اندازه‌گیری سرانه مطالعه در ایران بر اساس مطالعات اسنادی و اجماع نظر متخصصان حوزه مطالعه انجام‌شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع پیمایشی و اسنادی بود. همچنین، بخش‌هایی از پژوهش، با تکیه بر متون انجام‌ و برای گردآوری اطلاعات موردنیاز ، از روش دلفی استفاده‌شده است.
یافته‌ها: در دور اول پرسشنامه، 87 شاخص گردآوری شد که 5 شاخص مربوط به تعاریف، 5 شاخص منابع مطالعاتی با کاربرد غیردرسی و درسی (تحصیلی) و 2 شاخص به منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفه‌ای، 7 شاخص به منابع کتابی (کتاب، مجله و روزنامه)، 11 شاخص به منابع غیر‌کتابی کاغذی، 6 شاخص به منابع غیر‌کتابی غیرکاغذی (فقط دیداری)، 36 شاخص به منابع غیرکتابی غیرکاغذی (دیداری- شنیداری)، 6 شاخص به عنوان شاخص‌های میانجی، 4 شاخص به عنوان شاخص‌های کتابخانه‌ای (ورودی) و 5 شاخص به عنوان شاخص‌های انتشارات انتخاب‌شده‌اند.
نتیجه‌گیری: در بررسی میانگین‌های به دست آمده از شاخص‌های دور اول، مشاهده می‌شود که بالای 50 درصد از متخصصان، در انتخاب 53 شاخص از مجموع شاخص‌ها، باهم وحدت نظر داشته‌اند و به عبارتی بر سر این شاخص‌ها به توافق رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها