مطالعه تصویر ذهنی سازمانی کتابداران از کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی کتابدار کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف:این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت تصویر ذهنی سازمانی کتابداران دانشگاه علامه طباطبائی از خدمات    کتابخانه­های دانشگاه انجام شده است.
روش پژوهش:پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی- تحلیلی وجامعه آماری آن49 نفر از کتابداران این دانشگاه است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ای محقق­ساخته­ براساس مدل تصویر ذهنی سازمانی لی­بلانگ و نگوین است.  روایی پرسشنامه از نوع صوری( روایی محتوا) و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 78 درصد محاسبه شده است. داده­های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه­ای و با نرم­افزار اس. پی. اس. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته­ها: میانگین به دست آمده از تصویر ذهنی کتابداران 38/3 است. میانگین بدست آمده در ابعاد هویت، شهرت، کیفیت خدمات، محیط فیزیکی و رفتار کارکنان در مدل تصویر ذهنی سازمانی کتابداران برابر با 38/3، 52/3، 29/3، 26/3، 11/3 و 86/3 است.
نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهدکه میزان درک کتابداران از تصویر ذهنی سازمانی کتابخانه­های دانشگاه علامه طباطبائی بیشتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


باقری، مصباح­المهدی و عرفانی­فر، اکبر (1389). طراحی مدل مؤلفه­های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق( ع). اندیشه مدیریت راهبردی، 8، 78-43.
تفت، اسرا (1388). بررسی تاثیر شهرت شرکت و تصویر ذهنی برند بر وفاداری در بازار صنعتی کاغذ پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.
حسینی، میرزا حسن و فرهادی­نهاد، رومینا (1391). شناسایی مقیاس­های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه، فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 8 (3)، 132-109.
حیدر­زاده، کامبیز و ترابی، فاطمه (1392). بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت­های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان. مدیریت بازاریابی،8 (21). ص. 42-27.
دعایی، حبیب الله؛ صالح­نیا، منیره و احمدزادهجزی، سمیه (1391). اثر ادراک مشتریان از سرمایه­ی انسانی بر شکل­گیری تصویر ذهنی آنان از بیمارستان، مدیریت اطلاعات سازمان، 9 (7)، ص. 988-977.
ذاکری مظفری، فاطمه (1395). شناسایی مؤلفه­های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه الزهرا(س). دانشگاه الزهرا، تهران.
کوکبی آراسته مطلق، پریسا (1394). بررسی تصویر ذهنی سازمانی کاربران و کتابداران از کتابخانه­های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه­های عمومی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی( ره)، تهران.
قلی­پور، آرین؛ پورعزت، علی اصغر و نقوی حسینی، علیرضا (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی پلیس. فصلنامه دانش انتظامی، 1 (4)، ص. 145-143.
نوایی حصار، علی (1393). بررسی تصویر سازمانی کتابخانه مرکزی و کتابخانه­های وابسته درون شهری آستان قدس رضوی از دیدگاه کتابداران و مراجعان دانشگاه امام رضا علیه­السلام. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام رضا( ع)، مشهد.
Alvesson, M. (1990). Organization: from substance to image?. Organization studies, 11(3), 373- 394.
Christensen, L.T. and Askegaard, S. (2001). Corporate identity and corporate image revisited: a semiotic perspective. European Journal of Marketing, 35(3/4), 292 315.
Cian, L., & Vervai, Sara. (2014). Under the reputation umbrella: an integrative and multidisciplinary review for corporate image, organizational identity, and organizational culture. Corporate Communications: an International Journal, 19 (2), 182-199.
Frandsen, S. )2017(. Organizational image. The International Encyclopedia of Organizational Communication. 1–10.
Lang, D. (2008). A multidimensional conceptualization of organizational corruption. Academy of Management Review, 33(3), 710-729
LeBlanc, G, and Nguyen , N. (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms, an empirical study in financial institution. International Journal of Service Industry Management, 7(2), 44-56.
LeBlanc, Gaston & Nguyen, Nha (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms. International Journal of Service Industry Management, Vol. 7.
Men, L.R. & Stacks D.W. (2012). The Impact of leadership style and employee empowerment on perceived organizational reputation. Journal of Communication Management, 17 (2), 171-192.
Tran. M.A. (2015). Exploring the corporate image formatin process. Qualitative Market Research: an International Journal, 18 (1), 86-114.