دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 1-92