اهداف و چشم انداز

هدف و دامنه موضوعی

هدف فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، انتشار نتایج پژوهش‌ها در موضوع‌های مرتبط با‌‌ ذخیره و بازیابی اطلاعات، ارزیابی خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی،‌ انواع خدمات اشاعه اطلاعات، کتابخانه‌های دیجیتالی، مدیریت پایگاه‌های داده‌ها، اقتصاد اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع‌یابی ، وب و ابزارهای کاوش، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، و جنبه‌های مدیریتی مرتبط با ارایه خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی است. مخاطبان فصلنامه را اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران رشته‌‌های مرتبط تشکیل می‌دهند. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی با توجه به دامنه موضوعی یادشده، گزارش‌های پژوهش‌های اصیل را در قالب مقاله‌‌های پژوهشی به زبان فارسی منتشر می‌سازد.