راهنمای نویسندگان

ساختار مقالات

مقالات باید دارای دو بخش اصلی شامل (1) صفحه عنوان و (2) متن به شرح زیر باشند:

 1. صفحه عنوان: این صفحه شامل عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی و مشخصات نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، وابستگی سازمانی ، آدرس ایمیل، نشانی پستی و شماره تلفن به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

  در هیچ بخش دیگری از مقاله به جز صفحه عنوان، نام نویسندگان نباید ذکر شود.

 2. متن مقاله: این بخش شامل عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها و متن به شرح زیر است:

  -     عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی

  -    چکیده حداکثر در 150 کلمه به صورت ساختاریافته شامل چهار بخش هدف، روش‌، یافته‌ها، و نتیجه‌گیری به دو زبان فارسی و انگلیسی

 • کلیدواژه ها حداقل به تعداد 3 و حداکثر 8 ، به دو زبان فارسی و انگلیسی با تنظیم الفبایی

 •  متن مقاله با مقدمه شروع و با فهرست منابع خاتمه می‌یابد.

  نکات کلی

 • نگارش مقاله باید بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

 •  در مورد کلمات مرکب باید نزدیک‌سازی کلمات رعایت شود (مثلاً می‌شود به جای می‌شود، کتاب‌ها به جای کتاب ها وکتابخانه‌ای به جای کتابخانه ای و...).

 •  نمودارها، جداول و شکل ها باید با وضوح کامل و به صورت آماده برای چاپ ارایه شوند.

  -      اسامی انگلیسی در متن به زبان فارسی نوشته شود و انگلیسی اسامی در پانویس آورده شود.

 •  اعداد در متن و در جدول ها به فارسی باشد و برای اعداد اعشاری از ممیز استفاده شود (در اعداد اعشاری از کاما یا نقطه به
      هیچوجه استفاده نشود).

 •  معادل‌های انگلیسی اصطلاحات علمی جدید در پانویس آورده شود.

 •  استناد درون متنی به منابع خارجی در متن به زبان انگلیسی نوشته شود مانند (Wilson, 2010).

 •  مقاله باید با استفاده از نرم افزار Word تایپ شود. اندازه قلم متن باید 12، اندازه قلم پانویس ها 10، نوع قلم فارسی Bzar و  قلم انگلیسی Times New Roman بوده، تعداد کل صفحات هر مقاله حداکثر 18 صفحه 20 سطری و فاصله سطرها single باشد. صفحات مقاله باید به ترتیب از 1 شماره گذاری شود. عناوین جدول ها و نمودارها با اندازه قلم 9 بولد نوشته شود. مقاله باید در فرمت Word از طریق سایت فصلنامه ارسال شود.

  آدرس ایمیل: infosyserv@gmail.com                آدرس سایت: http://iss.srbiau.ac.ir/fa

  شیوه نگارش استناد درون متنی و فهرست منابع

  شیوه استناددهی در مقالات این فصلنامه مبتنی بر دستورالعمل "انجمن روانشناسی آمریکا (APA) ویرایش ششم"  است.

  ارجاعات درون متنی باید به صورت "نویسنده و تاریخ" باشد، برای مثال: "محمدی (1388) بیان کرده است که ..." یا "نتایج تحقیقات نشان داده است که .... (محمدی، 1388)".

  منابع انتهای مقاله باید به ترتیب الفبا (بدون شماره گذاری) مرتب شوند. در ادامه نمونه‌هایی از شیوه پیشنهادی ارجاعات ارائه شده است:

 • کتابهای تک نویسنده:

شکل نگارش در بخش منابع فارسی:

فدایی عراقی، غلامرضا (1377). مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

شکل ارجاع به منبع فارسی در متن : (مزینانی، 1379، ص. 45)

شکل نگارش در بخش منابع غیرفارسی:

Jans, N. (1993). The last light breaking: Life among Alaska's Inupiat Eskimos. Anchorage, AK: Alaska Northwest Books.

شکل ارجاع به منبع غیرفارسی در متن:  (Courtois, 2004, p. 35)

 • کتاب‌های چند نویسنده:

شکل نگارش در بخش منابع فارسی:

سلطانی، پوری و راستین، فروردین (1372). اصطلاحنامه کتابداری. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

شکل ارجاع به منابع فارسی در متن:  (قاضی‌زاده و رجایی، 1385، ص. 25)

شکل نگارش در بخش منابع غیرفارسی:

Spetch, M. L., & Wilkie, D. M. (1983). How to bullet-proof your manuscript: An expert guide to professional writing. Buffalo, NY: Atheneum.

شکل ارجاع به منبع غیرفارسی درمتن: (Kelley & Chang, 2007, p. 65)

 • مقالات مندرج در مجلات علمی:

شکل نگارش در بخش منابع فارسی:

فتاحی، رحمت‌الله (1381). برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه‌ها. کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی، 5(1)، 3-14.

شکل ارجاع به منبع فارسی در متن : (فتاحی، 1381)

شکل نگارش در بخش منابع غیرفارسی:

Klimoski, R., & Palmer, S., (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

شکل ارجاع به منبع غیر فارسی در متن :  (brunn & Dog, 2001)

 • مقالات مندرج در مجموعه مقالات یا بخشی از یک کتاب:

شکل نگارش در بخش منابع فارسی:

سیف، علی‌اکبر (1371). آموزش معلم‌محور و آموزش کتاب‌محور. در مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور. تهران: دانشگاه م نور. 23-37

میرحسینی، زهره (1381). خدمات کتابخانه‌ای به گروه‌های خاص. در عباس حرّی (ویراستار)، دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

شکل ارجاع به منبع فارسی در متن: (میرحسینی، 1381)

شکل نگارش در بخش منابع غیرفارسی:

Smith, A. J. (2001). Child development. In B. Strickland (Ed.), The Gale encyclopedia of psychology. Retrieved from http://www.gale.cengage.com/

Jones, J. T. (1992). The workplace in the year 2000. In R. Smith (Ed.), PC's today (pp. 113-120). New York, NY: Doubleday.

شکل ارجاع به منبع غیرفارسی درمتن: (Smith, 2001)

 • ترجمه‌ها:

شکل نگارش در بخش منابع فارسی:

پاول، رونالد ار. (1385). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. (نجلا حریری، مترجم). تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

شکل ارجاع به منبع فارسی در متن:  (پاول، 1385، ص. 85)

 • مقالات الکترونیکی یا برگرفته از وب:

شکل نگارش در بخش منابع فارسی:

باب‌الحوائجی، فهیمه، عینی، اکرم (1390). تحلیل محتوای میزان به کارگیری استانداردهای سواد اطلاعاتی در دو ساحت تربیت سند ملی چشم‌انداز بیست ساله آموزش و پرورش (ساحت فرهنگی- هنری و ساحت علمی – فناوری). کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(4)، 85-104. بازیابی شده از:

http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=740&pid=10

شکل ارجاع به منبع فارسی درمتن: (باب‌الحوائجی و عینی، 1390)

شکل نگارش در بخش منابع غیرفارسی:

Giancola, P. R. (2004). Executive functioning and alcohol-related aggression. American Psychologist, 59(2), 5-7. Retrieved from http://www.apa.org/journals/amp/

شکل ارجاع به منبع غیرفارسی در متن: (Giancola, 2004)

 • کتاب‌های الکترونیکی:

شکل نگارش در بخش منابع فارسی:

وکیلی، محمد (1381). آشنایی با رشته مدیریت اجرایی و MBA. بازیابی شده از: http://ghafaseh.ir/ ebook/12553

شکل ارجاع به منبع فارسی در متن: (وکیلی، 1381)

شکل نگارش در بخش منابع غیرفارسی:

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Retrieved from

http://www.ebookstore.tandf.co.uk.html/index/asp

شکل ارجاع به منبع غیرفارسی در متن: (Shotton, 1989)