اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فهیمه باب الحوائجی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

f.babalhavaejigmail.com
09125709823

سردبیر

دکتر نجلا حریری

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

nadjlaharirigmail.com
09122689151

مدیر اجرایی

دکتر فاطمه نوشین فرد

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهزان

f.nooshinfardgmail.com
09123787094

ویراستار ادبی

خانم فرنوش رقابی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مسئول گروه سفارشات و سازماندهی کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف

freghabigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا اباذری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

abazari29gmail.com

دکتر احمد شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه اصفهان

shabaniaedu.ui.ac.ir

دکتر رحمت اله فتاحی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

fattahiferdowsi.um.ac.ir

دکتر غلامرضا فدایی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه تهران

ghfadaeiut.ac.ir

دکتر مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

kokabi80yahoo.com