فرایند پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقالات

مقالات ارسالی به فصلنامه در دو مرحله مورد داوری قرار می‌گیرند. در مرحله اول، همخوانی مقاله با هدف و دامنه موضوعی فصلنامه توسط هیأت تحریریه بررسی شده، در صورت تأیید، در مرحله دوم، مقاله توسط حداقل دو داور به صورت ناشناس و با توجه به چک لیست ارزیابی، داوری می‌شود. مقالات ارسالی نباید در جای دیگری چاپ و یا همزمان در نشریة دیگری در دست بررسی باشند. نامه ارسال مقاله باید حاوی امضای همه نویسندگان باشد و نویسنده رابط نیز مشخص شده باشد. امضای نویسندگان به معنی پذیرفتن شرایط حقوقی مندرج در بندهای ذیل است.

  • مسؤولیت صحت وسقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی نویسندگان، و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف و محتوای اثر به عهده نویسنده (یا نویسندگان) است.

  • فصلنامه مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

  • فصلنامه در رد یا پذیرش مقالات مختار بوده، حق ویرایش علمی، نگارشی و استنادی مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.

  • در صورت تأیید داوران و هیأت تحریریه و پذیرش مقاله، حق چاپ مقاله در اختیار فصلنامه قرار می‌گیرد.

  • استفاده از مطالب فصلنامه با استناد به منابع، بلامانع است.